Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, sisältää rekisteriselostetiedot.

Laadintapäivä 13.2.2016

Muokkattu 7.10.2017

1.    REKISTERINPITÄJÄ

Laurea Entrepreneurship Society ry

(yhd. rek. nro 206.227), myöh. ”yhdistys” ja “rekisterinpitäjä”.

Ratatie 22, 01300 Vantaa

 

2.    YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kasper Kontola

kasper@kontola.net, +358 40 094 6066

 

3.    REKISTERIN NIMI

Laurea Entrepreneurship Society ry:n jäsen- ja aktiivirekisteri.

 

4.    HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsen- ja aktiivisuhteiden hoitoon, jolla mahdollistetaan yhdistyksen tarkoituksen mukainen toiminta.

Yhdistys voi ulkoistaa tietojen käsittelyn ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

 

5.    REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

5.1  Henkilötiedot

 • etunimet
 • sukunimi
 • kotikunta
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero

5.2  Jäsenyystiedot

 • jäseneksiliittymispäivä
 • jäsenmaksun suoritus (kyllä/ei)
 • jäsenmaksun suorituspäivä

5.3  Aktiivitiedot

 • kiinnostuksen kohteet toiminnassa
 • opiskelupaikka
 • opiskelukampus

 

6.    SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään yhdistyksen internet-sivuilla olevan lomakkeen kautta. Tietoja voidaan lisätä rekisteriin myös manuaalisesti. Jäsenmaksun maksutiedot kerätään yhdistyksen pankkitilin tilitapahtumista.

 

7.    TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Yhdistys ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

8.    TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Yhdistys ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Poikkeus tietojen siirtoon on Google Drive -palvelu, jossa rekisteritietoja säilytetään. Google Inc. voi tallentaa käyttöehtojensa mukaisesti tallennettuja tietoja EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen. Palvelun käyttö perustuu henkilötietolain 22 § mukaisesti palveluntoimittajan Safe Harbor -sertifikaattiin.

 

9.    REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot säilytetään vain sähköisessä muodossa. Rekisteri säilytetään Google Drive -palvelussa.

Ainoastaan yhdistyksen hallituksen määräämillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen.

 

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyyntö tietojen tarkastuksesta on esitettävä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 § mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on toimitettava rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.